Dimetrodon and Ichtyostega by April Lawton - small (600 x 383)
Dimetrodon and Ichtyostega by April Lawton